Career


कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना
प्रकाशित मिति:२०७७/९/१०
 
फेन्सी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड भरतपुर १, चितवनका लागि देहाय बमोजिमका बजार प्रतिनिधी आवश्यकता परेको हुदा तपशिल अनुसारको योग्यता पुगेका ईच्छुक व्यक्तिहरुबाट विज्ञापन प्रकाशन भएको मितिले ७ दिन भित्र रितपूर्वक दरखास्तका लागि आह्वान गरिन्छ । 
तपशिल
क्र.सं.  पद संख्या शैक्षिक योग्यता तलब सुविधा
१‍ बजार प्रतिनिधी १ जना 
  • मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट SLC वा SEE उतीर्ण 
  • आधारभूत कम्प्युटर तालिम प्राप्त । संस्थाको नियम अनुसार ।
संस्थाको नियम अनुसार ।
  • आवश्यक कागजात: निवेदन, नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, पी पी साईजको फोटो, शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि, तालिम, अनुभव तथा अन्य केही भएमा सोको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि । 
  • छनौट प्रथामिकता: स्थानीय उम्मेदवार, कम्प्यूटर सम्बन्धी सामान्य ज्ञान भएको, सवारी (मोटरसाईकल÷स्कूटर) चालक अनुमति पत्र प्राप्त । 
  • दरखास्त दिने स्थान: संस्थाको कार्यालय, भरतपुर १ ईन्द्रदेवमार्ग, चितवन । 
  • उम्मेदवार छनौट प्रकृया: लिखित, मौखिक र प्रयोगात्मक ।
  • सम्पर्क मिति: २०७७ पौष १८ गते
  • परिक्षा हुने मिति: सम्पर्क मितिमा जानकारी गराईनेछ ।
  • आवेदन दस्तुर: १००/– (पछि फिर्ता नहुने गरि)