Product

१) प्रत्येक महिना वा सदस्य रहदासम्म अनिवार्य रूपमा सदस्यले जम्मा गर्न कवोल गरेको बचतलाई मासिक नियमित बचत भनिने छ । यस्तो बचत मासिक रुपमा न्यूनतम रू.३,००० (तीन हजार) जम्मा गर्दे जानुपर्नेछ । यस्तो बचतमा सदस्यको नियमित आय क्षमताको आधारमा एक आर्थिक वर्षभरी समान दरमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । 

२) संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा सदस्यको व्यवसायमा कार्यरत कर्मचारीहरुले मासिक न्यूनतम रु.५०० (पाँच सय) नियमति रुपमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यो खाता सदस्यता आवेदन फारामकै आधारमा खोलिने छ । सो खाता खोल्दा प्रवेश शुल्क बाहेक अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छैन ।

संस्थाका सदस्यहरूले आफूसँग भएको रकमलाई आफ्नो ईच्छा अनुसार राख्ने र खातामा न्यूनतम रु.१०००/- (एक हजार) राखि झिक्न पाउने सुविधा भएको बचतलाई ऐच्छिक बचत भनिने छ । सदस्य बनेपश्चात सम्पूर्ण सदस्यहरुले यस्तो खाता सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । यस्तो बचत खाता सदस्य लिएको समयमा नै खोलिनेछ ।

संस्थाका सदस्यहरूले आफूसँग भएको रकमलाई आफ्नो ईच्छाअनुसार राख्ने र खातामा न्यूनतम रु.५,०००/- (पाच हजार) राखि झिक्न पाउने सुविधा भएको बचतलाई विशेष बचत भनिने छ । यस्तो बचत खाता सदस्यको आवश्यकता अनुसार खोल्न सकिने । यस्तो बचतमा न्यूनतम रू.१०० (एक सय) देखि सदस्यको आय क्षमता अनुरुप जतिसुकै रकम स्वीकार गर्न सकिने छ । याे बचत खाताका लागि एक वर्ष सम्म मोआईल बैंकिङ्ग सेवा निशुल्क गिरएको छ ।

सदस्यको संरक्षकत्वमा रहेका १६ वर्षमुनिका बालबालिकाहरुले मासिक वा ऐच्छिक रूपमा जम्मा गर्ने बचतलाई वाल बचत भनिने छ । यस्तो बचतमा मासिक न्यूनतम रु.५०० (पाँच सय) देखि अधिकतम जतिसुकै रकम बचत गर्न सकिने छ । यस्तो बचत १६ वर्ष उमेर पुगेपछि फिर्ता गरिनेछ वा शेयर सदस्यता प्रदान गर्न सक्नेछ । सामन्य अवस्थामा यो बचत बालबालिकाको उमेर १६ वर्ष पुरा नभए सम्म फिर्ता गरिने छैन तर बाल बचतकर्तालाई विरामी भइ वा दीर्घ रोग लागेर वा शारीरिक अशक्त भई उचार गराउन परेमा, शिक्षा आर्जनका लागि रकमको आभाव भएमा, संरक्षकको ऋणको भाखा नाघेको अवस्थामा उक्त रकम फिर्ता वा ऋणमा समायोजन गर्न सकिनेछ । 

व्यवसायी सदस्यहरुले दिनभर आफ्नो व्यवसायमा श्रम दिए बापत सोको न्यूनतम मूल्याङ्कन गरी सदस्यहरुले तोकिएको किस्ता अवधि खुलाई क्रमिक रुपमा बचत गर्दै जाने र तोकिए बमोजिमको किस्ता जम्मा गरिसके पश्चात संस्थाबाट निश्चित गरीएको एकमुष्ट रकम भुक्तानी गर्ने बचतलाई श्रम बचत भनिनेछ । यस्तो बचतमा सदस्यले न्युनतम मासिक रु.५,०००/- (पाँच हजार) बचत जम्मा गर्नुपर्ने छ । यस्तो बचत खातामा जम्मा भएको बचत रकम न्यूनतम मौज्दात रु. पाँच हजार नघटाई वार्षिक रुपमा झिक्न सकिनेछ । 

संस्थाका महिला सदस्यहरूले आफ्नो खरखाचो टार्न वा तीज मनाउन खातामा रु.१००० (एक हजार) रहने गरि वर्षमा २ पटक  बाँकी बचत झिक्न पाउने गरि लिएको बचतलाई नारी बचत भनिनेछ । यस्तो बचत महिला शेयर सदस्यहरुको सहजताको लागी मासिक वा दैनिक रूपमा जम्मा गर्नसक्ने छ । यस्तो बचत न्यूनतम रु.१००० (एक हजार) देखि अधिकतम जतिसुकै रकम बचत गर्न सकिने छ ।

संस्थामा तरलता कम भएको अवस्थामा तरलता व्यवस्थापन गर्नका लागि समय समयमा बढीमा तीन महिना अवधिका लागि आकर्षक व्याज प्रदान गर्ने गरि खोखिने बचत योजनलाई सूनौलो बचत भनिनेछ । यस्तो बचतमा न्यूनतम रू.१०,००० (दश हजार) देखि अधिकतम जतिसुकै रकम बचत गर्न सकिने छ । 

कर्मचारीहरुको मासिक तलब, कर्मचारी भत्ता, ग्रेड, पोषाक भत्ता, इन्धन खर्च, अतिरिक्त सेवा संचालन बापतको तलब, कर्मचारी बोनश कोषको रकम, चाडपर्व बापतको खर्च, औषधी उपचार खर्च बापतको रकम, घर विदा र विरामी विदाको रकम भुक्तानी गर्नका लागि खोलिएको बचतलाई कर्मचारी बचत भनिनेछ । यो बचत शिर्षकमा कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार बचत जम्मा गर्न सक्नेछन् । यो बचत खातमा न्यूनतम मौज्दात रु.३०० (तीन सय) राखि जुनसुकै बेला राख्न र झिक्न सकिनेछ ।

सदस्यहरुको वित्तीय सुरक्षाको लागि जोखिम व्यवस्थापन गर्न जीवन बीमालाई प्रोत्साहित साथै सहज र सरल बनाउन न्यून आय भएका सदस्यहरुलाई समेत व्यावसायीक बीमा योजनामा सहभागी गराउने उद्देश्यले बीमा प्रिमियम भुक्तानी प्रयोजनको लागि गरिने बचतलाई बीमा बचत भनिन्छ । यो बचत खातामा न्यूनतम रु.१०० देखि बढिमा जतिसुकै रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । यो बचत बीमा प्रिमियम बुझाउनुपर्ने अवधिमा न्यूनतम मौज्दात रु.१०० खातामा राखि फिर्ता लिन सक्नेछ ।   

सदस्यले आफुलाई परेको आपत्कालिन परिस्थितीमा झिक्न पाउने गरि गरिएको बचतलाई आपत्कालिन बचत भनिनेछ । यस्तो बचत खाता सदस्यको आवश्यकता अनुसार खोल्न सकिने छ । यस्तो बचतमा न्यूनतम रू.१०० (एक सय) देखि सदस्यको आय क्षमता अनुरुप जतिसुकै रकम स्वीकार गर्न सकिने छ । यो बचत खातमा न्यूनतम मौज्दात रु.१०० (एक सय) राखि सदस्य वा निजको एकाघरको कुनै व्यक्ति बिरामी भई औषधी उपचार गर्नु पर्ने भएमा वा निज वा निजको संरक्षणमा रहेको कसैको मृत्यु भई काजकिरिया गर्नुपर्ने भएमा, दैवी विपत्ति परेमा, माहामारीको अवस्थामा, नगद रकमको अभाव भई दैनिक गुजारा टार्न समस्य आइपरेको अवस्थामा झिक्न सकिनेछ ।

सहकारी ऐन २०७४, नियमावली २०७५ बमोजिम स्थानीय तह साथै संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका सरकारी विद्यालय, सामुदायिक विद्यालय, गुठी, स्थानीय क्लब, स्थानीय तहमा गठन भएका गैर नाफामूलक संघ/संस्था, उत्पादन र सेवामुलक निकाय, उपभोक्ता समूहहरुले बचत गर्ने गरि खोलिएको बचतलाई संस्थागत बचत भनिनेछ । यो बचत न्यूनतमा मौज्दात रु.५,०००/- (पाँच हजार) राखि आवश्यकता अनुसार राख्न र झिक्न सकिनेछ ।

निश्चित अवधि सम्मको लागि सम्झौता गरी राखिने बचतलाई आवधिक बचत भनिने छ । यस्तो बचतमा न्यूनतम रू.१०,००० (दश हजार) देखि अधिकतम जतिसुकै रकम बचत गर्न सकिने छ । यो बचतको समय अवधि ६ महिने, एक वर्षे र ३ वर्षे सम्मको रहने छ र सो को व्याजदर सञ्चालक समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।